POLITYKA  PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Szanując Państwa prawo do prywatności oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j. z siedzibą w Trzebosi  jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.styrobudbetoniarnie.pl  oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Polityka prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszych platform cyfrowych, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. kontakt telefoniczny, czy za pośrednictwem maila).

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j. z siedzibą w Trzebosi, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Górna 194,, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000324575,  dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 5170070048, REGON 69176827200000. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j. z siedzibą w Trzebosi, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski

– przez e-mail: rodo@styrobud.com.pl

2. Przetwarzanie danych

2.1. Państwa dane osobowe uzyskujemy głównie przez ich udostępnienie przez Państwa podczas korzystania z naszych usług internetowych, wypełnienie formularza kontaktowego online, składanie reklamacji na nasze produkty lub usługi, kontakt z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji lub odwiedzenie naszej strony internetowej. Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

2.2. Dane gromadzone za pomocą formularzy kontaktowych to między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

 1. przygotowania projektu koncepcji architektonicznej i wyceny złożonego zapytania ofertowego oraz przedstawienia oferty,
 2. odpowiedzi na przesłaną przez Państwa korespondencję w celu przedstawienia informacji na temat produkowanych przez naszą Spółkę produktów, udzielenia wsparcia technicznego i projektowego,
 3. przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) naszych produktów i usług,
 4. udziału w promocjach, w szczególności ogłoszenia wyników promocji oraz wydania nagród.

Ponadto możemy również rejestrować Państwa dane, kiedy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie. Państwa aktywność w Serwisie jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług). Ponadto Serwis korzysta także z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies mogą Państwo znaleźć w § 3 niniejszej Polityki prywatności.

2.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z uwagi na realizację poniższych celów:

 • w celu realizacji umowy sprzedaży, także tych dokonywanych bez rejestracji w Sklepie (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy -art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Państwu treści gromadzonych w Sklepie, formularzy kontaktowych, utworzenia Konta i korzystania z jego funkcjonalności (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi roszczeń reklamacyjnych (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach marketingowych Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na ochronie jego praw).

2.4. Państwa dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w pkt. 2.3 powyżej.

2.5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

2.6. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail rodo@styrobud.com.pl  Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody.

2.7. W celu realizacji zawartej umowy Serwis może udostępniać Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Serwis realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy księgowe lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

2.8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

2.9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • mają Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub w razie wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.
 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisa- nych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile: prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejscu pracy lub w miejscu naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, zablokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: rodo@styrobud.com.pl
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

2.10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
2.11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies

3.1. Witryna www.styrobudbetoniarnie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
3.2. Gromadzone informacje dotyczą:

 • adresu IP,
 • typu wykorzystywanej przeglądarki,
 • języka,
 • rodzaju systemu operacyjnego,
 • dostawcy usług internetowych,
 • informacji o czasie i dacie,
 • lokalizacji,
 • informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.3. W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.4. Wykorzystujemy poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny/Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny/Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny/Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.5. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć lub przywrócić opcje gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

3.6. Monitorowania informacji dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje Państwa zachowanie na stronie.

3.7. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy STYROBUD B.T.K. RADOMSCY Sp. j. Z siedzibą w Trzebosi w celu optymalizacji działań.

3.8. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: rodo@styrobud.com.pl

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×